POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Boeru Octavian Alexandru, persoana fizica, proprietarul domeniului artminds.ro, avand domiciliul in strada Baba Novac numarul 8,  sector 3,  Bucuresti, Romania, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate. 1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate; Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele unei instituţii, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de munca şi în fisa postului o clauza de confidenţialitate; Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Legea nr. 677/2001 şi alte date prevăzute de acte normative; Informarea: Persoana este informată de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate; Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate. Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate; Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe bază de nume utilizator şi parolă fiind reglementat prin roluri şi drepturi. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall monitorizat precum şi de soluţii antivirus actualizat permanent, cerificat SSL, DNS Cloudflare, dar şi prin folosirea modulelor de securitate specifice platformei folosite, in acest caz WORDPRESS. 2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Dreptul de a obţine de la www.artminds.ro, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre Boeru Octavian Alexandru.
Dreptul de a obţine de la www.artminds.ro, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau actualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare; Dreptul de a obţine de la www.artminds.ro, la cerere şi în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001; Dreptul de a obţine de la www.artminds.ro, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform pct. 2) sau 3), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un effort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; Dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză; Dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate. Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată. 3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL www.artminds.ro certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu caracter personal. www.artminds.ro utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate colaboratorilor, partenerilor şi proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa:
cu o cerere scrisă, datată şi semnată apoi scanata pe adresa de e-mail [email protected]
Sau
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Close